Закрити
Закрити

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (скорочене найменування – АТ «УКРАВТОВАЗ», код ЄДРПОУ 22965525, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17) (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2012 року об 11-00 годині за адресою: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корпус 6D, офіс 25, зала переговорів №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2012 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 50 хвилин, закінчення реєстрації о 11годині 00 хвилин..
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2012р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту товариства;
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками діяльності Товариства у 2011 році;
8. Продовження повноважень членів Наглядової ради Товариства;
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2012 рік;
10. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2012 рік; Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
11. Виплата річної винагороди членам Наглядової Ради;
12. Призначення аудитора Товариства на 2012 рік.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17, кімната №1, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 8:30 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «УКРАВТОВАЗ»

(тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

2011р.

Попередній 2010р.

Усього активів

195344

143620

Основні засоби

903

1501

Довгострокові фінансові інвестиції

338

338

Запаси

127246

21355

Сумарна дебіторська заборгованість

25473

29960

Грошові кошти та їх еквіваленти

40493

88482

Нерозподілений прибуток

94508

88361

Власний капітал

111317

105168

Статутний капітал

30

30

Довгострокові зобов’язання

55929

-

Поточні зобов’язання

28098

38452

Чистий прибуток (збиток)

94508

87288

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000

3000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

43

46

Генеральний директор Вознюк І.М.