Закрити
Закрити

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Додаток №4 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» від 28 лютого 2017 р.


Повідомлення про проведення загальних зборів


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" (код за ЄДРПОУ - 22965525), надалі- «Товариство», «АТ», місцезнаходження Товариства: 03056, м.Київ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154-А, повідомляє про те, що 27 квітня 2017 року року об 11 год. 00 хв за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1, відбудуться загальні збори акціонерів АТ, надалі – «Збори», «загальні збори».

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1, 27 квітня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: початок реєстрації о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам АТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 21 квітня 2017 року.

Проект порядку денного Зборів

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів
1.

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Лєшкова Наталія Леонідівна – голова Лічильної комісії; Донченко Ірина Миколаївна - член Лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження голови та члена Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 2.1. Обрати Когана Бориса Семеновича, 1956 р.н., – головуючим загальних зборів. 2.1. Обрати Васадзе Таріела Шакровича, 1947 р.н., – секретарем загальних зборів.

3.

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: 3.1. Затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах. 3.2. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом Товариства.

4.

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.


Проект рішення: 4.1. Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

5.

Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6.

Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7.

Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

Проект рішення: 7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.


8.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.


9.

Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2016 році, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення: 9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками 2016 року:

Чистий прибуток Товариства за 2016 рік складає 13 139 650, 28 гривень та розподіляється наступним чином: • на відрахування до резервного капіталу Товариства – 650, 28 грн.; • на нарахування та виплату дивідендів акціонерам – 13 139 000, 00 грн., що становить 4 379, 67 грн. на одну акцію. 9.2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства, щодо встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

10.

Визначення порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-ЛАДА" та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОРТИЦЯЛАДА" з урахуванням вимог, передбачених главою 6 статуту Товариства та законодавством.

Проект рішення: 10.1. Затвердити наступний порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-ЛАДА" (ЗАТ"КІРОВОГРАД-ЛАДА"), код ЄДРПОУ 05787654, та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОРТИЦЯЛАДА" (ПАТ "ХОРТИЦЯЛАДА"), код ЄДРПОУ 13609004:

- безнадійну дебіторську заборгованість ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-ЛАДА"

(ЗАТ"КІРОВОГРАД-ЛАДА"), код ЄДРПОУ 05787654, у розмірі 610 682, 00 грн. покрити за рахунок Резервного капіталу;

- безнадійну дебіторську заборгованість ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОРТИЦЯЛАДА"

(ПАТ "ХОРТИЦЯЛАДА"), код ЄДРПОУ 13609004, у розмірі 841 091, 10 грн. покрити за рахунок Резервного капіталу.

11.

Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів на 2017 рік.

Проект рішення: 11.1. Забезпечити утримання долі автомобілів марки «LADA» на ринку автомобілів України та проводити усі можливі заходи для забезпечення динаміки їх продажу. Акцентувати увагу на збільшенні продажу запасних частин. Запровадити систему стимулювання дилерів по результатам роботи та при наявності досягнень при реалізації автомобілів та запасних частин.

11.2. Зобов’язати Генерального директора Товариства в місячний термін довести планові показники в розрізі підрозділів для виконання, забезпечити рентабельну роботу Товариства, розширення сфери послуг, збільшення продажу автомобілів та запчастин.

12.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: 12.1. Попередньо схвалити значні договори/контракти/правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, але не пізніше ніж 27 квітня 2018 року (включно).

1) Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Російська Федерація) на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 600 000 000 (шістсот мільйонів гривень) грн.;

2) Контракти із АТ «ЛАДА-ІМІДЖ» (номер 1036301093289) (Російська Федерація) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 320 000 000 (триста двадцять мільйонів) грн.

3) Контракти із ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Російська Федерація) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) грн.

12.2.Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання перелічених вище контрактів, а також доповнень та додаткових угод до них, з визначенням істотних умов таких контрактів.

13.

Про призначення аудитора Товариства на 2017 рік.


Проект рішення: 13.1. Призначити в якості незалежного аудитора Товариства на 2017 рік: Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (код за ЄДРПОУ 01204513; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 306); свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм Аудиторської палати України № 1970.

14.

Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та затвердження місцезнаходження правонаступника.

Проект рішення: 14.1. З метою зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ", яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 03056, м.Київ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154-А.


15.

Про затвердження умов та порядку перетворення.


Проект рішення: 15.1. Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

15.1.1. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

15.1.2. Призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»

15.1.3. Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента та зміну складу посадових осіб емітента.

15.1.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення в результаті перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.1.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

15.1.6. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

15.1.7. Товариством здійснюється обов’язковий викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та голосували проти прийняття рішення про припинення акціонерного товариства в результаті перетворення і звернулись до акціонерного товариства з письмовою вимогою щодо викупу належних ним акцій, відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

15.1.8. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» і публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення». Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

15.1.9. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

15.1.10. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення Товариства комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» та проводить установчі збори товариства-правонаступника.

15.1.11. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», що створюється у результаті перетворення.

15.1.12. Комісія з припинення видає письмові зобов’язання про видачу часток у статутному капіталі правонаступника товариства.

15.1.13. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

15.1.14. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

15.1.15. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» та державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».


16.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 16.1. Припинити повноваження голови Наглядової ради – Когана Бориса Семеновича, 1956 р.н. 16.2. Припинити повноваження секретаря Наглядової ради - Васадзе Вахтанга Таріеловича, 1979 р.н.. 16.3. Припинити повноваження Генерального директора Товариства – Вознюка Ігоря Миколайовича, 1964 р.н.. 16.4. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії – Булах Алевтини Дмитрівни, 1966 р.н., та Іскри Ігоря Івановича, 1967 р.н.


17.

Про обрання комісії з припинення Товариства.

Проект рішення: 17.1. Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

Голова комісії з припинення – Вознюк Ігор Миколайович. Член комісії з припинення – Койфман Джек. Член комісії з припинення – Казакова Наталія Михайлівна.

17.2. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів.

17.3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.


18.

Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.


Проект рішення: 18.1. Відповідно до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника:

18.1.1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

18.1.2. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

18.1.3. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) дорівнює розміру частки в розмірі 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

18.1.4. Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», до перетворення.


19.

Про затвердження плану перетворення Товариства.


Проект рішення: 19.1. Затвердити План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства»:

19.1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», код ЄДРПОУ 22965525, що знаходиться за адресою: 03056, м. Київ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154-А, припиняється шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», місцезнаходження якого: 03056, м. Київ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154-А.

19.1.2. Після проведення процедури перетворення, розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

19.1.3. Розподіл часток учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» здійснюватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» до перетворення. Фактична оплата часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» не здійснюється. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», що перетворюється, конвертуються в частки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», яке утворюється внаслідок перетворення, та буде його повним правонаступником. При обміні акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» застосовується коефіцієнт конвертації 1:1 та видається відповідне письмове зобов’язання.

- Письмові зобов'язання про обмін відповідної кількості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАВТОВАЗ" (код ЄДРПОУ 22965525), що припиняється шляхом перетворення, на відповідну кількість часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОВАЗ" (код ЄДРПОУ 22965525), яке створюється у результаті перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», далі іменовані "Письмові зобов'язання", підписуються Головою комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» та скріплюються печаткою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» і видаються кожному акціонеру з 30 травня 2017 року по 31 травня 2017 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» під особистий підпис.

- Письмові зобов'язання є документом, що засвідчує право особи на участь в установчих зборах про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» як правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ», отримання частки у статутному капіталі правонаступника, тощо.

- Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» поділяється на відповідну кількість часток, які розподіляються серед заздалегідь визначеного кола осіб, а саме: акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

- Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ» протягом 30 календарних днів з дати прийняття загальними зборами рішення про перетворення Товариства можуть звернуться до товариства з письмовою заявою про обов"язковий викуп Товариством акцій, що їм належать, за ціною викупу не нижче їх ринкової вартості, яка визначається згідно норм чинного законодавства України про акціонерні Товариства та цінні папери на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається у письмовій формі. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Протягом 30 календарних днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків не дійдуть згоди щодо іншої форми оплати.

- Фактичне отримання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», що створюється внаслідок перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», в обмін на видані акціонерам Письмові зобов'язання відбуватиметься шляхом вступу акціонерів як учасників до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» після його державної реєстрації, шляхом обміну письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», про що учасникам видаються відповідні Свідоцтва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» за підписом Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

19.1.4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» буде повним правонаступником всього майна, прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

19.1.5. В результаті проведення припинення шляхом перетворення акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» не несуть збитків пов’язаних із майновою участю, у зв’язку з чим акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» не будуть здійснюватись будь-які відшкодування.

19.1.6. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» не випускало інших цінних паперів крім простих іменних акцій.

19.1.7. Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» матимуть обсяг прав, що передбачені чинним законодавством, яке регулює діяльність господарських товариств, включаючи, але не обмежуючись: брати участь в управлінні товариством; брати участь у розподілі прибутку товариства; вийти у встановленому порядку з товариства; здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства; одержувати інформацію про діяльність товариства.

19.1.8. Органами управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» будуть: вищий орган - загальні збори учасників, виконавчий орган - Директор, контролюючий орган – Ревізійна комісія. Рішення про створення органів управління та обрання посадових осіб до складу органів управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» прийматиметься установчими зборами засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ». Кандидатом на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» є громадянин України Вознюк Ігор Миколайович.

19.1.9. Умови оплати праці, виплати винагороди чи компенсацій директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» залишаються аналогічними умовам оплати праці, виплати винагороди чи компенсацій Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» та можуть бути змінені за рішенням загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

19.1.10. Голосування на установчих зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» здійснюватиметься відкрито шляхом підняття руки. Кількість голосів, що належатимуть засновнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», відповідатиме розміру його частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

19.1.11. Комісією з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» будуть проведені всі необхідні заходи для належного забезпечення процедури перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» та складено передавальний акт для його подальшого затвердження загальними зборами акціонерів.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік  (тис. грн)

Найменування показників

Період Звітний

Період Попередній


Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lada.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Генерального директора Вознюка Ігоря Миколайовича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства. До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор АТ Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323.

Генеральний директор Вознюк І.М.

Усього активів

79279

94337

Основні засоби

7166

7617

Довгострокові фінансові інвестиції

338

338

Запаси

30269

34771

Сумарна дебіторська заборгованість

25280

18069

Грошові кошти та їх еквіваленти

16150

33458

Нерозподілений прибуток

13140

19830

Власний капітал

23825

30515

Статутний капітал

30

30

Довгострокові зобовязання

16315

23281

Поточні зобовязання

38542

40541

Чистий прибуток (збиток)

13140

19830

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000

3000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

_

_

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

_

_

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

24

26
.