Закрити
Закрити

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 17, код ЄДРПОУ 22965525) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2014 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 14 квітня 2014р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками діяльності Товариства у 2013 році;
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2014 рік;
9. Призначення аудитора Товариства на 2014 рік.
10. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2014 рік; попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323

Для участі у зборах необхідно надати:
для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); - для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

152033

158966

Основні засоби

9028

953

Довгострокові фінансові інвестиції

338

338

Запаси

84023

89594

Сумарна дебіторська заборгованість

23179

31295

Грошові кошти та їх еквіваленти

35089

31548

Нерозподілений прибуток

18889

73016

Власний капітал

35576

89827

Статутний капітал

30

30

Довгострокові зобов’язання

39965

39965

Поточні зобов’язання

76495

29174

Чистий прибуток (збиток)

18889

73016

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000

3000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

36

43