Закрити
Закрити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Вознюк Iгор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22965525

4. Місцезнаходження

03056, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 323-3-323, (044) 323-2-333

6. Електронна поштова адреса

office@lada.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

www.lada.ua

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як лiцензiй (дозволiв) Товариство не отримувало. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не включенi до змiсту регулярної рiчної iнформацiї, так як Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств: асоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки. Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами. Фізичні особи, зазначені в звіті, не дали згоду на розкриття паспортних даних згідно закону України "Про захист персональних даних". Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi, iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що дана iнформацiя не вимагається для розкриття приватними акцiонерними товариствами. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом, та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як цiннi папери Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного року, вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як особлива iнформацiя у звiтному перiодi не виникала.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена вiдповiдно до мiжнародних стандртiв фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А 01 №251714

3. Дата проведення державної реєстрації

10.02.1995

4. Територія (область)*

80000 - м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

30000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

23

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.11, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.19, Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32

10. Органи управління підприємства

Дирекція
Наглядова рада
Ревізійна комісія
Загальні збори акціонерів

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "ПIВДЕННИЙ

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок

26008010043018

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "ПIВДЕННИЙ

5) МФО банку

329209

6) поточний рахунок

26008010043018

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вознюк Iгор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1964

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

директор ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОСIЇВСЬКИЙ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016, до 19.06.2018 р.

9) опис

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до криминальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол від 18 березня 2016 р.) було подовжено термін повноважень Генерального директора Вознюка Ігора Миколайовича до 19.06.2018 р.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Казакова Наталя Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1968

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

головний бухгалтер ТОВ "РК-Греiнс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.08.2002, безстроково

9) опис

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися. Посадова особа не притягувалась до криминальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коган Борис Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1956

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Голова Ради Директорiв ТОВ "Морський Бiзнес Центр"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2012, продовжені повноваження до моменту прийняття Загальними зборами рішення про його переобрання або обр

9) опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васадзе Вахтанг Тарiелович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1979

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Фалькон-Авто", Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2012, продовжені повноваження до моменту прийняття Загальними зборами рішення про його переобрання або обр

9) опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

1) посада*

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Булах Алевтина Дмитрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1966

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Директор ТОВ "Українська Автомобiльна Торгiвельна Компанiя"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016, до 19.06.2018 р.

9) опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала, Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю . Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол від 18 березня 2016 р.) було подовжено термін повноважень Голови ревізійної комісії Булах Алевтини Дмитрівни до 19.06.2018 р.

1) посада*

член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іскра Ігор Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1967

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Начальник Департаменту Контролінгу АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016, до 19.06.2018р.

9) опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала, Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол від 18 березня 2016 р.) було звільнено Мохна Єгора Григоровича з посади Члена ревізійної комісії та призначено Іскру Ігоря Івановича.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Вознюк Iгор Миколайович

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Казакова Наталя Михайлiвна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Коган Борис Семенович

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Васадзе Вахтанг Тарiелович

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Булах Алевтина Дмитрiвна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

заступник Голови Ревізійної комісії

Іскра Ігор Іванович

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

0

0,000000

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

LA HOLDING LIMITED

122540

Рiга Фераиоу,2, д/н, д/н, д/н, Рiга Фераиоу,2, Лимассол Центр,6-й офiс 607

2550

85,000000

85,000000

2550

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Васадзе Таріел Шакрович

д/н, д/н, д/н

450

15,000000

15,000000

450

0

0

0

Усього

3000

100,000000

100,000000

3000

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

Дата проведення

18.03.2016

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2016 рік.
9. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2016 рік; Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
14. Про затвердження умов контракту, що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.
15. Виплата річної винагороди членам Наглядової ради.
16. Призначення аудитора Товариства на 2016 рік.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не надходило. Порядок денний був складений та затверджений виконавчим органом. Результат розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi одноголосно.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2010

93/10/1/10

Територiальне управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000072326

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10,00

3000

30000,00

100,000000

Опис

Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами, факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi, додаткової емiсiї не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

7584

7140

0

0

7584

7140

будівлі та споруди

7361

6943

0

0

7361

6943

машини та обладнання

16

99

0

0

16

99

транспортні засоби

26

1

0

0

26

1

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

181

97

0

0

181

97

2. Невиробничого призначення:

33

26

0

0

33

26

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

33

26

0

0

33

26

Усього

7617

7166

0

0

7617

7166

Опис

Станом на 31.12.2016 р. АТ Укравтоваз" має на балансi основних засобiв (ОЗ) первiсною вартiстю 11609 тис.грн., сума нарахованого зносу - 4443 тис.грн., ступiнь зносу - 38,27 %. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ. Первiсна вартiсть на кiнець року - 744 тис.грн., сума нарахованого зносу - 645 тис.грн., ступiнь зносу - 86,69%. ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ. Первiсна вартiсть на кiнець року - 947 тис.грн., сума нарахованого зносу - 946 тис.грн., ступiнь зносу - 99,99%. До групи IНШI включенi: Iншi ОЗ та Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). Всi основнi засоби емiтента виробничого призначення та знаходяться в експлуатацiї. Орендованих основних засобiв АТ "Укравтоваз" не має, власнi в оренду не надає. Обмежень на використання майна нема. Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв визначаються виходячи iз наступних мiнiмально допустимих строкiв корисного використання : Для об'єктiв, якi облiковуються на рахунку 101 - термiни не встановлюються;- Для об'єктiв, якi облiковуються на рахунку 102 - не менше 15 рокiв;Для об'єктiв якi облiковуються на рахунку 103, з них : будинки - не менше 20 рокiв;споруди - не менше 15 рокiв;- передавальнi пристрої - не менше 10 рокiв; для об'єктiв, якi облiковуються на рах.104 - не менше 2 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.105 - не менше 5 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.106 - не менше 4 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.109 - не менше 12 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

23825

30515

Статутний капітал (тис. грн.)

30

30

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

30

30

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 23795 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 23795 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

0,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

39139,00

X

X

Усього зобов'язань

X

39139,00

X

X

Опис

Довгостроковий кредит отриманий пiдприємством з метою поповнення обiгових коштiв товариства. Зобов"язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права у АТ нема. Фiнансової допомоги протягом звiтного року не отримувало. У складi iнших зобов"язань вiдображено: поточна кредиторська заборгованiстi за товари, роботи та послуги - 936 тис.грн.; поточнi зобов"язання за розрахунками з одержаних авансiв - 264,0 тис.грн.; iншi поточнi зобов"язання у сумi 599,0 тис.грн., поточні зобов'язанняза розрахункам зі страхування - 2,0 тис. грн., поточні зобов'язанняза розрахункам з оплати праці - 3,0 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 36738 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрхунків - 597,0 тис. грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

01204513

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 53/80 офіс 306

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1970 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

276 П 000276 21.07.2015 30.07.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рік

Думка аудитора***

Умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так (*)

Ні (*)

Складу

Організації

Діяльності

Інші (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

за рiшенням та на розсуд загальних зьорiв

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

При пiдписаннi договору з членом наглядової ради його було ознайомлено з правами та обов'язками

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

2

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н
Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/н

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

Територія

за КОАТУУ

8038600000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

за КВЕД

45.11

Середня кількість працівників, осіб (1)

23

Адреса, телефон:

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154-А (044) 323-3-323Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2016

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

45

26

первісна вартість

1001

1349

1320

0

накопичена амортизація

1002

(1304)

(1294)

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2

2

0

Основні засоби

1010

7617

7166

первісна вартість

1011

11494

11609

0

знос

1012

(3877)

(4443)

0

Інвестиційна нерухомість

1015

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

0

0

0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

338

338

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

8002

7532

II. Оборотні активи

Запаси

1100

34771

30269

0

- виробничі запаси

1101

35

40

0

- незавершене виробництво

1102

0

0

0

- готова продукція

1103

0

0

0

- товари

1104

34736

30229

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1452

1817

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

1193

9247

0

з бюджетом

1135

14870

10003

0

- у тому числі з податку на прибуток

1136

12762

8993

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

81

120

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

415

4093

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

33458

16150

0

- готівка

1166

0

1

0

- рахунки в банках

1167

28499

16149

0

Витрати майбутніх періодів

1170

11

1

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

0

0

0

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

- в резервах незароблених премій

1183

0

0

0

- в інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

27

47

0

Усього за розділом II

1195

86278

71747

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

94280

79279

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

30

30

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

- емісійний дохід

1411

0

0

0

- накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

10655

10655

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

19830

13140

0

Неоплачений капітал

1425

0

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

30515

23825

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов'язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

23281

16315

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

- благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

0

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

0

0

0

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

- резерв незароблених премій

1533

0

0

0

- інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

23281

16315

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

7500

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

0

товари, роботи, послуги

1615

9766

936

0

розрахунками з бюджетом

1620

37

0

0

- у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

розрахунками зі страхування

1625

33

2

0

розрахунками з оплати праці

1630

220

3

0

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

125

264

0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

17945

36738

0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

701

597

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

4157

599

0

Усього за розділом IІІ

1695

40484

39139

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

94280

79279

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Вознюк Ігор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталя Михайлiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII
коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

найменування

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

За 2016 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

325865

251299

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(279330)

(191944)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:

прибуток

2090

46535

59355

збиток

2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3329

11078

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

(23066)

(7779)

Витрати на збут

2150

(2826)

(6556)

Інші операційні витрати

2180

(6463)

(29116)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

17509

26982

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

934

1850

Інші доходи

2240

0

0

- дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(2384)

(4649)

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

Інші витрати

2270

0

0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

16059

24183

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2919

-4353

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

13140

19830

збиток

2355

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

13140

19830

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

187

165

Витрати на оплату праці

2505

20562

5940

Відрахування на соціальні заходи

2510

697

831

Амортизація

2515

668

821

Інші операційні витрати

2520

10240

35734

Разом

2550

32354

43491

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки:

д/н

Керівник

Вознюк Ігор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталя Михайлiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII
коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2840

7250

Повернення податків і зборів

3005

0

1793

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

389590

300248

Надходження від повернення авансів

3020

5632

1850

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

167

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

4

534

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(23229)

(11764)

Праці

3105

(16923)

(3844)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1007)

(1287)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(12847)

(15991)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(57)

(881)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(8284)

(14059)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(4437)

(1051)

Витрачання на оплату авансів

3135

(333716)

(216012)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(675)

(1285)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

0

0

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

0

0

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

0

0

Інші витрачання

3190

(318)

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

9351

61659

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

9005

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

0

0

необоротних активів

3260

0

0

Виплати за деривативами

3270

0

0

Витрачання на надання позик

3275

(12905)

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

0

0

Інші платежі

3290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(3900)

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

33691

7888

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

894

1773

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

0

0

Погашення позик

3350

(54468)

(39875)

Сплату дивідендів

3355

0

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

(2613)

(5681)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

0

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

0

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

0

0

Інші платежі

3390

(600)

(814)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(23096)

(36709)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(17645)

24950

Залишок коштів на початок року

3405

33458

8551

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

337

(43)

Залишок коштів на кінець року

3415

16150

33458

Примітки:

д/н

Керівник

Вознюк Ігор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталя Михайлiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII
коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2016 р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

- зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

X

0

X

0

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Cплату відсотків

3360

X

0

X

0

Cплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки:

д/н

Керівник

Вознюк Ігор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталя Михайлiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII
коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

найменування

Звіт про власний капітал

За 2016 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

30

0

0

10655

19830

0

0

30515

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

30

0

0

10655

19830

0

0

30515

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

13140

0

0

13140

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

(19830)

0

0

(19830)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

(6690)

0

0

(6690)

Залишок на кінець року

4300

30

0

0

10655

13140

0

0

23825

Примітки:

д/н

Керівник

Вознюк Ігор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталя Михайлiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII