Закрити
Закрити

Річна інформація емітента

Титульний аркуш

 
   


30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 
   


№ д/н

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Генеральний директор                                                                Хрущ Юрій Петрович

           
           

 

(посада)                                                        (підпис)                                     (прізвище та ініціали керівника)

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за    2018  рік

 

 

1.         Повне найменування емітента

 

 1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

 

 

 

 1. Організаційно-правова форма

 

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи
 2. Місцезнаходження

 

 

 1. Міжміський код, телефон та факс
 2. Адреса електронної пошти
 3. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

 

Акціонерне товариство

 

22965525

вул. Борщагiвська, буд. 154-А, місто, 03056

 

 

(044) 323-3-323, (044) 323-2-333

office@lada.ua

рішення загальних зборів акціонерів, 04.04.2019, д/н

 

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

https://lada.ua/ua/

 

 

(адреса сторінки)

 

 

30.04.2019

 

(дата)

 

 

 1. Основні відомості про емітента.

 

Зміст

 

 1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
 2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
 3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
 4. Інформація про рейтингове агентство.
 5. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
 6. Судові справи емітента.
 7. Штрафні санкції емітента.
 8. Опис бізнесу.
 9. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):
 • інформація про органи управління;
 • інформація про посадових осіб емітента;

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 • інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
 1. Звіт керівництва (звіт про управління):
 • вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
 • інформація про розвиток емітента;
 • інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

 • звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); інформація про наглядову раду;

інформація про виконавчий орган;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

 

 1. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
 2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
 3. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
 4. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
 5. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
 6. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
 • інформація про випуски акцій емітента;
 • інформація про облігації емітента;
 • інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 • інформація про похідні цінні папери емітента;
 • інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
 • інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
 1. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
 2. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
 3. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
 4. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
 5. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
 6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 • інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
 • інформація щодо вартості чистих активів емітента;
 • інформація про зобов'язання емітента;
 • інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 • інформація про собівартість реалізованої продукції;
 • інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
 1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 2. Інформація вчинення значних правочинів.
 3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 4. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
 5. Річна фінансова звітність.
 6. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
 7. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
 8. Твердження щодо річної інформації.

 

 1. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
 2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
 3. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
 4. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
 5. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 • інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 • інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 • інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 • відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 • відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
 1. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
 2. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

 

 

 

 
 • Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
 1. Основні відомості про ФОН.
 2. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
 3. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
 4. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
 5. Правила ФОН.
 6. Примітки.(до звіту)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) мiстить наступну iнформацiю:

 1. Титульний аркуш
 2. Змiст
 3. Основнi вiдомостi про емiтента, крiм: інформацiї щодо посади корпоративного секретаря, Iнформацii про рейтингове агентство, так як емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, посади корпоративного секретаря емiтент не має, послугами рейтингового агентства емiтент не користувався
 4. Відомість про участь емітента в інших юридичних особах
 5. Інформація про органи управління
 6. Iнформацiя про посадових осiб емiтента
 7. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
 8. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 9. Інформація про засновників емітента
 10. Звіт керівництва (звіт про управління)
 11. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій
 12. Інформація про випуски акцій емітента
 13. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
 14. Інформація щодо вартості чистих активів
 15. Інформація про зобов'язання емітента
 16. Річна фінансова звітність
 17. Твердження щодо річної інформації
 18. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 19. Примітки (до звіту).

Фiзичнi особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних.

 

 

1. Повне найменування

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "УКРАВТОВАЗ"

 

 

 

 

 

 

2.    Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3.    Дата проведення державної реєстрації

А 01 №251714

 

 

10.02.1995

4. Територія (область)

м. Київ

 

5. Статутний капітал (грн)

 

30000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

 

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

 

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

 

21

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

Найменування виду діяльності

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

Код за КВЕД 45.11

 

46.19

 

45.32

 

 1. Банки, що обслуговують емітента:
 • найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ

 

який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 • МФО банку
 • поточний рахунок

 

УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

 

334851

2600446364

 

 • найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ

 

який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 • МФО банку
 • поточний рахунок

 

УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

 

334851

2600446364

 

 1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

 

 • найменування

 

 

 • організаційно-правова форма

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАДАСЕРВІС"

 

234

 

 

 

 • ідентифікаційний код юридичної особи
 • місцезнаходження

 

05787513

13300, Житомирська обл., місто Бердичів, ВУЛИЦЯ ШКІРЯНИКІВ, будинок 14

 

 

 • опис: АТ «УКРАВТОВАЗ» належать 801шт. простих іменних акцій ПрАТ «Ладасервіс», що складає 12,7143% у СК.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Штрафні санкції емітента

№ з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

д/н,

д/н

д/н

д/н

 

 1. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні Збори Акціонерів

Акціонери

Акціонери АТ "УКРАВТОВАЗ" згідно реєстру власників іменних цінних паперів НДУ

Наглядова рада

Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Корнєєв Євген Сергійович,

Секретар Наглядової ради - Вертійова Антоніна Дмитрівна

 

Дирекція

Генеральний директор,

Член Дирекції - головний бухгалтер.

Генеральний директор - Хрущ Юрій Петрович Член Дирекції – головний бухгалтер Казакова Наталія Михайлівна

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
 • посада*: Генеральний директор

 

 

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
 • ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 • рік народження**:
 • освіта**:

 

 

 • стаж роботи (років)**:

 

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

1980

вища

 

 

15

 

Хрущ Юрій Петрович

 

 • найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ “Фалькон-Авто”, 36425268, Заступник генерального директора з післяпродажного обслуговування та продажу запасних частин

 

 • дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

 

06.04.2018 до переобрання

 

 • опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж 15 рокiв. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол від 05.04. 2018р.) було звільнено Вознюка Ігоря Миколайовича з посади Генерального директора Товариства 05.04.2018 року та призначено Хруща Юрія Петровича на посаду Генерального директора Товариства з 06 квiтня 2018 року до переобрання. Хрущ Юрiй Петрович обiймав протягом останнiх п’яти рокiв iншi посади: начальник департаменту розвитку торгiвлi запасними частинами, заступник Генерального директора з пiсляпродажного обслуговування та торгiвлi запасними частинами. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

--------------------

 • посада*: Член Дирекцiї – головний бухгалтер

 

 

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
 • ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 • рік народження**:
 • освіта**:

 

 

 • стаж роботи (років)**:

 

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

1968

вища

 

 

24

 

Казакова Наталія Михайлівна

 

 • найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

 

ТОВ "РК-Греiнс", 24364356, головний бухгалтер

 

 • дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

 

26.04.2018 до переобрання

 

 • опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

На посаду члена Дирекцiї – головного бухгалтера (Протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРАВТОВАЗ" вiд 26.04.2018 року) обрана Казакова Наталiя Михайлiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: Головний бухгалтер АТ «УКРАВТОВАЗ» (призначена на посаду головного бухгалтера з 15.08.2002 на невизначений термiн). Загальний стаж роботи 24 роки. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

--------------------

 • посада*: Голова Наглядової ради

 

 

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
 • ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 • рік народження**:
 • освіта**:

 

 

 • стаж роботи (років)**:

 

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

1988

вища

 

 

10

 

Корнєєв Євген Сергійович

 

 • найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ "АвтоКапітал", 31750520, Менеджер з маркетингу автомобілів Крайслер, Джип, Додж.

 

 • дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

 

05.04.2018 3 роки

 

 • опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Припинено повноваження Голови Наглядової Ради – Когана Б.С. (Протокол позачергових загальних зборів акціонернір від 05.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 10 років і 2 місяці

Попередні посади: Менеджер з маркетингу автомобілів Крайслер, Джип, Додж.

Не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

--------------------

 • посада*: Член Наглядової ради

 

 

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

 

фізична особа

 

Вертійова Антоніна Дмитрівна

 

 • ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 

 • рік народження**:
 • освіта**:

 

 

 • стаж роботи (років)**:

 

1954

вища

 

 

47

 

 • найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: МАТ УРСР «УКРАВТОТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ», д/н, провідний бухгалтер-ревізор контрольно

-ревізійного відділу

 

 • дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

 

05.04.2018 3 роки

 

 • опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Припинено повноваження Секретаря (члена) Наглядової Ради – Васадзе В.Т. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 05.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 47 років і 7 місяців

Попередні посади: провідний бухгалтер-ревізор контрольно-ревізійного відділу

Не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

--------------------

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2.    Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейо- вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Секретар Наглядової ради

фізична особа

 

0

0

0

0

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна

Голова Наглядової ради

фізична особа

 

0

0

0

0

Корнєєв Євген Сергiйович

Член Дирекцiї – головний бухгалтер

фізична особа

 

0

0

0

0

Казакова Наталія Михайлівна

Генеральний директор

фізична особа

 

0

0

0

0

Хрущ Юрій Петрович

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Усього:

0

0

0

0

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікацій ний код юридичної особи засновника та/або

учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЕЛ ЕЙ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (LA HOLDING LIMITED)

НЕ 122540

2, Лімасол центр В, Лімасол, д/н, КІПР

85

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

 

Відсоток акцій (часток, паїв), які

належать

 

засновнику та/або

 

учаснику (від

 

загальної кількості)

Васадзе Таріел Шакрович

 

15

Усього:

100

 

 • Звіт керівництва (звіт про управління)
 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі АТ "УКРАВТОВАЗ" планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi: Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Перспективність подальшого розвитку АТ "УКРАВТОВАЗ" залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку АТ "УКРАВТОВАЗ" визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможності підприємства. Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію планів Товариства.

 1. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» створене як Закрите

акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1995 року, номер запису про включення до ЕДР 1 072 120 0000 005681, ідентифікаційний код 22965525 та перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 22.03.2010 року. Товариство за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, за типом - приватним. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством України порядку набули право власності на акції і мають право володіти такими акціями Товариства згідно з законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України». Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої,  комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково- технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом. Товариство має цивільні права та несе обов’язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників. В Товаристві проводиться єдина технічна політика, прийнята в системі автосервісу, постійно удосконалюється виробнича структура, відбувається постачання структурних підрозділів Товариства запасними частинами та матеріалами.

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

д/н

 • Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

д/н

 • Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/н

 1. Звіт про корпоративне управління:

 

 • Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

д/н

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

д/н

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д/н

 • У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

д/н

3)  інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2018

Кворум зборів, %

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3.Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. 8.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність. 11.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

14. Про внесення змін та доповнень до положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції положення про Наглядову Раду та уповноваження особи на його підписання. 15.Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства та уповноваження особи на його підписання.

16.Про обрання складу Дирекції Товариства.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Інше

Результати розгляду питань порядку денного: «За» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

05.04.2018

Кворум зборів, %

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 4.Обрання членів Наглядової Ради.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

6. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

7. Про затвердження умов контракту, що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.

8. Про виключення та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціара Товариства.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Інше

Результати розгляду питань порядку денного: «За» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

       

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

Відкрите голосування,

шляхом підняття рук/підписання бюлетенів

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

       

ні

 

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Ні

Інше (зазначити)

д/н

         

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 • Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

У Товаристві створюється Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Членів наглядової ради - представників акціонерів - 2. Голова Наглядової ради – Корнєєв Євген Сергійович; Секретар Наглядової ради – Вертійова Антоніна Дмитрівна. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів. Рішення Наглядової Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання Генеральним директором, членом Дирекції – головним бухгалтером та усіма працівниками Товариства. Наглядовою радою проводилися засідання з питань управління акціонерним товариством, контролю та регулювання діяльності виконавчого органу.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція. До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор Хрущ Юрій Петрович та член Дирекції – головний бухгалтер Казакова Наталія Михайлівна. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Члени Дирекції зобов’язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Члени Дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства та чинним законодавством України. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції

 

Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради.

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів

0

Членів наглядової ради - представників акціонерів

2

Членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       
 
   


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Корнєєв Євген Сергійович

Голова Наглядової ради

 

X

Опис: Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

Вертійова Антоніна Дмитрівна

Секретар Наглядової ради

 

X

Опис: Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами Акціонерів. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з

членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (зазначити)

д/н

       

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (зазначити)

д/н

       

Функціональні обов'язки

 

Інформація про виконавчий орган

 

Генеральний директор Хрущ Юрій Петрович;

Член Дирекції –головний бухгалтер Казакова Наталія Михайлівна.

 

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить:

 • втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою;
 • розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов’язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;
 • прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
 • затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
 • прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
 • прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
 • щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших

 

відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи; 8)уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.

З урахуванням визначених Статутом застережень щодо компетенції та на підставі відповідного рішення Дирекції Генеральний директор:

Одноособово:

 • діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень; 2)забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради та Дирекції;
 • має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати Заступників генерального директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно- розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;
 • підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;
 • підписує листи та заяви від імені Товариства; 7)організація діловодства і документообігу у Товаристві; 8)вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво;

9)представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи.

Разом з членом Дирекції – головним бухгалтером: 1)укладає правочини (договори, контракти), та додаткові угоди до них, зокрема:

а) договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;

б) правочини щодо надання послуг з сервісного обслуговування за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

в) правочини щодо продажу товарних транспортних засобів та/або запасних частин по ціні не нижче їх собівартості та за умови стовідсоткової передплати, загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

г) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради;

д) правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, прийнятого у межах їх компетенції;

 • акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;

 

 • підписує довіреності;
 • видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу; 5)розробляє щорічний кошторис;
 • розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
 • затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;
 • затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
 • встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
 • організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 • розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
 • забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
 • здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Член Дирекції – головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності на підставі цього Статуту, підзвітний Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді з питань діяльності Товариства.

Член Дирекції – головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів, а також документів, визначених Статутом.

Опис: Дирекція підзвітна Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Члени Дирекції зобов’язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Члени Дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства та чинним законодавством України.

5)  опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

________

 

кількість членів ревізійної комісії               0       осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?                                         0_           

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до     компетенції жодного органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів

наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення

власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

ні

           

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку про ринок

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

 

 

цінних паперів або

 

 

 

 

через особу, яка

 

 

 

 

провадить діяльність

 

 

 

 

з оприлюднення

 

 

 

 

регульованої

 

 

 

 

інформації від імені

 

 

 

 

учасників фондового

 

 

 

 

ринку

 

 

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів

акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

ні

             

 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

 

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власнї ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

6)  перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію

юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

LA HOLDING LIMITED

(ЕЛ ЕЙ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)

НЕ 122540

85

2

 

Васадзе Таріел Шакрович

 

15

 • інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

 
   


3000                           0               0                                                                                                                                   11.11.1111

 • Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до Статуту Товариства члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

 • в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
 • в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
 • в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5)у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.

6)з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні.

До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер, які обираються Наглядовою Радою.

Обрання та припинення повноважень членів Дирекції здійснюється Наглядовою Радою. Дирекція здійснює свої повноваження до моменту її переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової Ради.

Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції

– головного бухгалтера:

 • за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 • в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера за станом здоров'я;
 • в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера;
 • в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

 

 • з інших підстав, визначених чинним законодавством, Положенням про Дирекцію та/або контрактом.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту до виключної компетенції Наглядової Ради належить:

 • затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Статутом;
 • затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства; 3)затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства;
 • підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів; затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, затвердження проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів та форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акціонерів;
 • прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
 • формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою; 7)затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8)прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 9)прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10)прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 11)затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;

 • обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10 Статуту; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;
 • затвердження умов контрактів (трудових договорів) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером;
 • розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 • обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 16)призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 17)затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 • здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 • обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 20)затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 21)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.5. Статуту;
 • визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
 • вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 24)вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення щодо осіб, уповноважених на представлення інтересів Товариства на Загальних зборах акціонерів або учасників господарських товариств, в яких Товариство має корпоративні права;
 • вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 • прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні

 

товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 • затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій; 28)затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
 • визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
 • ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків аудитора (аудиторської фірми);
 • визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 32)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб’єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 33)прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 34)надсилання оферти Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

35)визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів; 36)прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;

37)затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них; 38)здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

39)затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці; внесення змін до них; 40)погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацій з питань

розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

 • обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
 • вступ Товариства до господарських об’єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств;
 • надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у абз. а)-в) п.п. 1. п.12.6.2. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 • призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об’єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
 • прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
 • прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
 • прийняття рішення про списання дебіторської заборгованості;
 • прийняття рішення з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
 • прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
 • прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна; 51)прийняття рішення про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
 • прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, надання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;

 

 • прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
 • прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів;
 • прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря; 57)розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;
 • прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;
 • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно зСтатутом. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

1)укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором Товариства та членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради;  2)організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами;

 • запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 • відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів;
 • організовує заочне голосування (голосування методом опитування); 6)підписує листи, накази, протоколи та інші документи Наглядової Ради;
 • забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам;
 • забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей; 9)від імені Наглядової Ради:

-встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;

-визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;

-розглядає звіти Генерального директора;

-погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: Заступника Генерального директора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів, до функціональних обов‘язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства.

10)за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, припинення повноважень (звільнення) Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера; 11)може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить:

1)втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою; 2)розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов’язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;

3)прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції; 4)затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;

 • прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
 • прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
 • щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших

 

відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;

 • уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.

З урахуванням визначених Статутом застережень щодо компетенції та на підставі відповідного рішення Дирекції Генеральний директор:

одноособово:

 • діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
 • забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради та Дирекції; 3)має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати Заступників генерального директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;
 • підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи; 6)підписує листи та заяви від імені Товариства;
 • організація діловодства і документообігу у Товаристві;
 • вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво;
 • представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний

депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи.

Разом з членом Дирекції – головним бухгалтером:

 • укладає правочини (договори, контракти), та додаткові угоди до них, зокрема:

а) договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;

б) правочини щодо надання послуг з сервісного обслуговування за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

в) правочини щодо продажу товарних транспортних засобів та/або запасних частин по ціні не нижче їх собівартості та за умови стовідсоткової передплати, загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

г) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно зі Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради;

д) правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, прийнятого у межах їх компетенції;

 • акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;
 • підписує довіреності;
 • видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу; 5)розробляє щорічний кошторис;
 • розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
 • затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;
 • затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства; 9)встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
 • організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 • розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
 • забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
 • здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним

 

законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Член Дирекції – головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності на підставі Статуту, підзвітний Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді з питань діяльності Товариства.

Член Дирекції – головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів, а також документів, визначених Статутом.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА УКРФІНАНСАУДИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1610 від 30.03.2001р. тел./факс (044)227-19-00

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо

Звіту з корпоративного  управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»

за 2018-й рік

 

 

 

Адресати:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Власникам (акціонерам), керівництву АТ «УКРАВТОВАЗ»

 

Основні відомості про Товариство

 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»,

зареєстрованого Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією 10.02.1995р. Скорочене – АТ «УКРАВТОВАЗ»

Код ЄДРПОУ22965525

Місцезнаходження03045, м. Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 90 Дата та номер запису в ЄДРДата запису: 15.12.2005

Номер запису: 1 072 120 0000 005681

Види діяльності за КВЕД 2010р.Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний);

Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту КерівникХРУЩ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Головний бухгалтерКазакова Наталія Михайлівна Відокремлені підрозділиВідсутні

Контактні телефони+38(044)323-33-23

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме – Звіту з корпоративного управління АТ «УКРАВТОВАЗ» за 2018 рік на предмет його відповідності вимогам ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР –

«Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955). Управлінський персонал АТ «УКРАВТОВАЗ» несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 р.

 

Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

У зв’язку з дослідженням інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління, щодо з’ясування ступеня дотримання вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955), нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління АТ «УКРАВТОВАЗ» та вимогами, що визначені зазначеним вище діючим законодавством, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

 

Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. ПП «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ» є незалежними від юридичної особи при виконанні завдання з надання впевненості.

 

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Дослідження інформації проводилось шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час виконання завдання з надання впевненості зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації, розкритих у Звіті.

 

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління АТ

«УКРАВТОВАЗ» за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

 

АТ «УКРАВТОВАЗ», в усіх суттєвих аспектах, дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ". Код за ЄДРПОУ 24089565

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4 Реєстраційні дані ПП "AФ "Укрфінансаудит".

Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 004669

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням

№ 100 та продовжене до 26.11.2020р., рішення АПУ № 317/4

Керівник Збожинський Володимир Петрович

Інформація про аудиторів Збожинський Володимир Петрович

Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від

 

16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2020 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від 29.04.2010р.

Контактний телефон (044) 227-19-00

 

 

 

Директор

 

 

ПП «АФ «Укрфінансаудит» Збожинський В.П.

 

«22» квітня 2019 р.

 

 

М. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4

 

VIII.       Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифі- каційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ЕЛ ЕЙ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (LA HOLDING LIMITED)

НЕ 122540

Ріга Фераю, 2, 6-й поверх, Лімасол, д/н, КІПР

2550

85

2550

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Васадзе Таріел Шакрович

450

15

450

0

Усього:

3000

100

3000

0

 

 1. Структура капіталу

№ з/п

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов’язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

6

 

1     Акція проста бездокументарна іменна

 

3000                          10                Акціонери мають переважне право придбавати прості акції

додаткової емісії Товариства, в процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. Порядок та строки реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі приватного розміщення визначаються чинним законодавством України та рішенням Загальних Зборів Акціонерів щодо розміщення акцій додаткової емісії.

 

Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами, факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi, додаткової емiсiї не було.

 

Примітки: д/н

 

XI.    Відомості про цінні папери емітента

UA4000072326

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнарод- ний ідентифі- каційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статут- ному капіталі (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2010

93/10/1/10

Територiальне управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000072326

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10,00

3000

30000,00

100

 

Опис: Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами, факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi, додаткової емiсiї не було.

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок

періоду

на кінець

періоду

на початок

періоду

на кінець

періоду

на початок

періоду

на кінець

періоду

1.Виробничого призначення:

7140

7300

0

0

7140

7300

будівлі та споруди

6943

6112

0

0

6943

6112

машини та обладнання

99

119

0

0

99

119

транспортні засоби

1

0

0

0

1

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

97

1069

0

0

97

1069

2.Невиробничого призначення:

26

0

0

0

26

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

26

0

0

0

26

0

Усього

7166

7300

0

0

7166

7300

Опис: Станом на 31.12.2018 р. Емiтент має на балансi основних засобiв (ОЗ) первiсною вартiстю 8339,6 тис.грн., сума нарахованого зносу – 6063,9 тис.грн., ступiнь зносу – 72,71%. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ. Первiсна вартiсть на кiнець року – 659,6 тис.грн., сума нарахованого зносу – 540,6 тис.грн., ступiнь зносу – 81,96 %. ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ. Первiсна вартiсть на кiнець року – 447,2 тис.грн., сума нарахованого зносу – 447,2 тис.грн., ступiнь зносу - 100,00%. До групи IНШI включенi: Iншi ОЗ. Всi основнi засоби емiтента виробничого призначення та знаходяться в експлуатацiї. Орендованих основних засобiв Емiтентне має, власнi в оренду надає. Обмежень на використання майна нема. Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв визначаються виходячи iз наступних мiнiмально допустимих строкiв корисного використання : Для об'єктiв, якi облiковуються на рахунку 101 - термiни не встановлюються;- Для об'єктiв, якi облiковуються на рахунку 102 - не менше 15 рокiв;Для об'єктiв якi облiковуються на рахунку 103, з них : будинки - не менше 20 рокiв;споруди - не менше 15 рокiв;- передавальнi пристрої - не менше 10 рокiв; для об'єктiв, якi облiковуються на рах.104 - не менше 2 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.105 - не менше 5 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.106 - не менше 4 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.109

- не менше 12 рокыв ,на рах.1093 – не менше 1,5року.

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

33518,8

28179

Статутний капітал (тис. грн)

30

30

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

30

30

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 33488,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 33488,8 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 28149 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 28149

тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов‘язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн)

Відсоток за користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

74328,1

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

74328,1

X

X

Опис: У складi iнших зобов"язань вiдображено: поточна кредиторська заборгованiстi за товари, роботи та послуги – 24,6 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1тис.грн; поточна кредиторська заборгованість з оплати праці – 33,6тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами- 1544,9тис.грн; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 31265,6тис.грн, iншi поточнi

зобов"язання у сумi 41299,6 тис.грн.Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрхункiв – 158,8 тис. грн.

 

 

КОДИ

2019.01.01

22965525

8038900000

230

45.11

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

 

за ЄДРПОУ

 

Територія

 

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

 

за КОАТУУ

 

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

Акціонерне товариство                                                                за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

 

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

 

за КВЕД

 

Середня кількість працівників, осіб                       21

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

 

вул. Борщагiвська, буд. 154-А, місто, 03056, УКРАЇНА, (044) 323-3-323

 

1.    Баланс

 

на 31.12.2018 р.

 

Форма N 1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2

736,4

Основні засоби:

1010

6927

7325,5

первісна вартість

1011

13165

13389,4

знос

1012

(          6238          )

(         6063,9        )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

338

337,7

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

7267

8399,6

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

29601

73904,4

у тому числі готова продукція

1103

29526

73837,7

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

34

2135,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

7308

13250

у тому числі з податку на прибуток

1136

6787

5614,8

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1789

3585,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

26475

6287,7

Витрати майбутніх періодів

1170

0

21,5

Інші оборотні активи

1190

1337

263

Усього за розділом II

1195

66544

99447,3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

73811

107846,9

         

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

30

30

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

9204

9203,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

18945

24285,2

Неоплачений капітал

1425

(              0             )

(              0             )

Усього за розділом I

1495

28179

33518,8

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

541

158,8

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

40840

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

331

24,6

розрахунками з бюджетом

1620

0

1

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

5

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

33,6

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

44755

33270,1

Усього за розділом III

1695

45091

74169,3

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

73811

107846,9

 

Примітки: д/н Керівник

Головний бухгалтер

 

 

 

Хрущ Юрій Петрович Казакова Наталія Михайлівна

 

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ

Код

 

 

"УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

 

 

 

 

 

 

Дата

2019.01.01

 

 

2.    Звіт про фінансові результати

 

Форма N 2-м

 

 

за 2018 рік

 

 

Код

за

ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За

звітний період

За аналогічний період поперед- нього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

199502,3

297093

Інші операційні доходи

2120

696,7

1506

Інші доходи

2240

826,7

722

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

201025,7

299321

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(

180941,9

)

(

271456

)

Інші операційні витрати

2180

(

13546,9

)

(

20777

)

Інші витрати

2270

(

24,7

)

(

0

)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(

194513,5

)

(

292233

)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

6512,2

7088

Податок на прибуток

2300

(

1172,2

)

(

1283

)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

5340

5805

                   

 

Примітки: д/н Керівник

Головний бухгалтер

 

 

Хрущ Юрій Петрович Казакова Наталія Михайлівна

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

 

Наскільки відомо Генеральному директору та головному бухгалтеру Товарситва, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 кв. 2018 р.             © SMA                         22965525

 

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка  провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників

фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

05.04.2018

06.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2018

27.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26.04.2018

27.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.              © SMA                          22965525

 

Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі

 

 

Повна адреса файлу, за якою може бути

Ім’я файлу

Точний розмір

Контрольна сума файлу для

 

здійснене вільне і пряме завантаження його

(включаючи

файлу для

забезпечення можливості

копій засобами автоматизації (без

розширення в імені

забезпечення

автоматичного контролю

з/п

необхідності попередньої реєстрації,

файлу, яке має

можливості

точності копіювання вмісту

 

введення кодів, інших додаткових дій на

відповідати його

автоматичного

(ціле число в

 

забезпечення завантаження), в форматі

типу/формату)

контролю

шістнадцятковому

 

універсального покажчика

 

точності

вираженні, доповнене

 

місцезнаходження Universal Resource

 

копіювання

нулями зліва до восьми

 

Locator (URL-адреса)

 

вмісту

знаків, яке розраховується та

 

 

 

 

перевіряється відповідно до

 

 

 

 

алгоритму CRC32 IEEE

 

 

 

 

802.3, сумісному з форматом

 

 

 

 

ZIP)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

#Тип!

Завантажити у форматі WORD Завантажити підписану версію