Закрити
Закрити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (детально)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22965525

4. Місцезнаходження

03134, м. Київ, Святошинський, м. Київ, вул. Сiм'ї Соснiних, 17

5. Міжміський код, телефон та факс

044) 323-3-323, (044) 323-3-323

6. Електронна поштова адреса

office@lada.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

82(1835), Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет

www.lada.ua

30.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як лiцензiй (дозволiв) Товариство не отримувало. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не включенi до змiсту регулярної рiчної iнформацiї, так як Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств: асоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки. Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами. Фізичні особи, зазначені в звіті, не дали згоду на розкриття паспортних даних згідно закону України "Про захист персональних даних". Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi, iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що дана iнформацiя не вимагається для розкриття приватними акцiонерними товариствами. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом, та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як цiннi папери Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного року, вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як особлива iнформацiя у звiтному перiодi не виникала.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена вiдповiдно до мiжнародних стандртiв фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А 01 №251714

3. Дата проведення державної реєстрації

10.02.1995

4. Територія (область)*

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

30000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.11, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.19, Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32

10. Органи управління підприємства

Дирекція
Наглядова рада
Ревізійна комісія
Загальні збори акціонерів

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя АБ "ПIВДЕННИЙ"

2) МФО банку

320917

3) поточний рахунок

2600331542901

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Банк "Фiнанси i Кредит"

5) МФО банку

300131

6) поточний рахунок

26002110799

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV