Закрити
Закрити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Хрущ Юрiй Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22965525

4. Місцезнаходження

м. Київ , Д/в, 03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 323-3-323, (044) 323-2-333

6. Електронна поштова адреса

office@lada.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.lada.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Рiчна iнформацiя Емiтента мiстить наступну iнформацiю:
1. Титульний аркуш
2. Змiст
3. Основнi вiдомостi про емiтента, крiм: вiдомостей щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, Iнформацiї щодо посади корпоративного секретаря, Iнформацii про рейтингове агентство, так як емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, посади корпоративного секретаря емiтент не має, послугами рейтингового агентства емiтент не користувався.
4. Iнформацiя про посадових осiб емiтента;
5. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента
6. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв
7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента, крiм: iнформацiї про облiгацiї емiтента, iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй, так як емiтент iнших цiнних цiнних паперiв, крiм простих акцiй без документарної форми iснування не випускав, викупу власних акцiй не здiйснював.
8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, крiм Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, так як емiтент не займається виробництвом продукцiї якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
9. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
10. Вiдсутня Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, так як вiдповiдних рiшень емiтентом не приймалось.
11. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - вiдсутнi, так як такої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
12. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння.
13. Вiдомостi про аудиторський висновок.
14. Рiчна фiнансова звiтнiсть.
15 .Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй так як емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Фiзичнi особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних, власник iстотної участi не надав згоду на оприлюденння ПIБ.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А 01 №251714

3. Дата проведення державної реєстрації

10.02.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

30000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

18

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю щодо органiв управлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "ПIВДЕННИЙ"

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок

26008010043018

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "ПIВДЕННИЙ"

5) МФО банку

328209

6) поточний рахунок

26008010043018

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вознюк Iгор Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Дв

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОСIЇВСЬКИЙ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 19.06.2018 р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж 14 рокiв. Попередньо займав посаду директора ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОСIЇВСЬКИЙ". Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 18 березня 2016 р.) було подовжено термiн повноважень Генерального директора Вознюка Iгора Миколайовича до 19.06.2018 р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Казакова Наталiя Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Д/в

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ТОВ "РК-Греiнс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.08.2002 невизначений термiн

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коган Борис Семенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Д/в

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Ради Директорiв ТОВ "Морський Бiзнес Центр"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2012 невизначений термiн

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду.
Попереднi посади:Голова Ради Директорiв ТОВ "Морський Бiзнес Центр". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васадзе Вахтанг Тарiелович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Д/в

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фалькон-Авто", Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2012 невизначений термiн

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав. Попередньо займав посади: ТОВ "Фалькон-Авто", Генеральний директор. Не є акцiонером Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Булах Алевтина Дмитрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Д/в

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Українська Автомобiльна Торгiвельна Компанiя"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 до 19.06.2018 р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом звiтного перiоду посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала. Попередня посада: Директор ТОВ "Українська Автомобiльна Торгiвельна Компанiя"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iскра Iгор Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Д/в

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник Департаменту Контролiнгу АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 до 19.06.2018 р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом звiтного перiоду посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала. Попередня посада: Начальник Департаменту Контролiнгу АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Вознюк Iгор Миколайович

Д/в

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Казакова Наталiя Михайлiвна

Д/в

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Коган Борис Семенович

Д/в

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Васадзе Вахтанг Тарiелович

Д/В

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Булах Алевтина Дмитрiвна

Д/в

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Iскра Iгор Iванович

Д/в

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ЕЛ ЕЙ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (LA HOLDING LIMITED)

НЕ 122540

п/309 Кiпр Д/в Рiга Ферео, 2 Лiмасол Центр,6-й пов.офiс 607

2550

85.00

2550

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Васадзе Тарiел Шакрович

450

15

450

0

Усього

3000

100

3000

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2017

Кворум зборів**

100

Опис

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження порядку голосування на зборах.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування
5. Звiт Генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової Ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 фiнансового року. Висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв за пiдсумками перевiрки.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
9. Про розподiл прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
10. Визначення порядку списання безнадiйної дебiторської заборгованостi ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАД-ЛАДА" та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОРТИЦЯЛАДА" з урахуванням вимог, передбачених главою 6 статуту Товариства та законодавством.
11. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв на 2017 рiк.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
13. Про призначення аудитора Товариства на 2017 рiк.
14. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та затвердження мiсцезнаходження товариства-правонаступника.
15. Про затвердження умов та порядку перетворення.
16. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради, Генерального директора та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Про обрання комiсiї з припинення Товариства.
18. Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй Товариства на частки в статутному капiталi товариства-правонаступника.
19. Про затвердження плану перетворення Товариства.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2010

93/10/1/10

Територiальне управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000072326

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

3000

30000

100

Опис

Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами, факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi, додаткової емiсiї не було.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7140

6663

7140

6663

будівлі та споруди

6943

6525

6943

6525

машини та обладнання

99

85

99

85

транспортні засоби

1

0

0

0

1

0

земельні ділянки

інші

97

53

97

53

2. Невиробничого призначення:

будівлі та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

земельні ділянки

інвестиційна нерухомість

інші

26

26

26

26

Усього

7166

6689

7166

6689

Опис

Станом на 31.12.2017 р. Емiтент має на балансi основних засобiв (ОЗ) первiсною вартiстю 11487 тис.грн., сума нарахованого зносу - 4832 тис.грн., ступiнь зносу - 42,06%. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ. Первiсна вартiсть на кiнець року - 695 тис.грн., сума нарахованого зносу - 610 тис.грн., ступiнь зносу - 87,77 %. ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ. Первiсна вартiсть на кiнець року - 847 тис.грн., сума нарахованого зносу - 847 тис.грн., ступiнь зносу - 100,00%. До групи IНШI включенi: Iншi ОЗ та Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). Всi основнi засоби емiтента виробничого призначення та знаходяться в експлуатацiї. Орендованих основних засобiв Емiтентне має, власнi в оренду не надає. Обмежень на використання майна нема. Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв визначаються виходячи iз наступних мiнiмально допустимих строкiв корисного використання : Для об'єктiв, якi облiковуються на рахунку 101 - термiни не встановлюються;- Для об'єктiв, якi облiковуються на рахунку 102 - не менше 15 рокiв;Для об'єктiв якi облiковуються на рахунку 103, з них : будинки - не менше 20 рокiв;споруди - не менше 15 рокiв;- передавальнi пристрої - не менше 10 рокiв; для об'єктiв, якi облiковуються на рах.104 - не менше 2 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.105 - не менше 5 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.106 - не менше 4 рокiв; для об'єктiв якi облiковуються на рах.109 - не менше 12

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

28179

23825

Статутний капітал (тис. грн.)

30

30

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

30

30

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. зв змiнами та доповненнями.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 23790 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 23790 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

45632

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

45632

X

X

Опис:

У складi iнших зобов"язань вiдображено: поточна кредиторська заборгованiстi за товари, роботи та послуги - 331 тис.грн.; поточнi зобов"язання за розрахунками з одержаних авансiв - 8012,0 тис.грн.; iншi поточнi зобов"язання у сумi 5,0 тис.грн., поточнi зобов'язанняза розрахункам зi страхування - 5,0 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 36738 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрхункiв - 541,0 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

27.04.2017

загальнi збори.

1170000

79279

1476

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо схваленi значнi договори/контракти/правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, але не пiзнiше нiж 27 квiтня 2018 року (включно): 1) Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Росiйська Федерацiя) на поставку автомобiлiв марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмiрi 100% вартостi кожної замовленої партiї товару, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть автомобiлi виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв гривень) грн.; 2) Контракти iз АТ «ЛАДА-IМIДЖ» (номер 1036301093289) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 320 000 000 (триста двадцять мiльйонiв) грн. 3) Контракти iз ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 250 000 000 (двiстi п'ятдесят мiльйонiв) грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн): 1 170 000.

28.04.2017

www.lada.ua

Опис:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 27 квiтня 2017 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо схваленi значнi договори/контракти/правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, але не пiзнiше нiж 27 квiтня 2018 року (включно):
1) Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Росiйська Федерацiя) на поставку автомобiлiв марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмiрi 100% вартостi кожної замовленої партiї товару, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть автомобiлi виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв гривень) грн.;
2) Контракти iз АТ «ЛАДА-IМIДЖ» (номер 1036301093289) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 320 000 000 (триста двадцять мiльйонiв) грн.
3) Контракти iз ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 250 000 000 (двiстi п'ятдесят мiльйонiв) грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн): 1 170 000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 79 279.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 простих iменних акцiй.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.04.2017

28.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

01204513

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1970 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

30.07.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

313/4.1
30.07.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Договiр на виконання аудиторських послуг з аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк був укладений 21 березня 2018 року, тому ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв, яка згiдно дiючого законодавства повинна проводитись перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Нас не задовольнили альтернативнi аудиторськi процедури щодо кiлькостi та стану запасiв, тому достатнi та прийнятнi аудиторськi докази стосовно запасiв, вiдображених в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року в розмiрi 29 601 тис. грн. вiдповiдно, отриманi не були. Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк мiстив умовно-позитивну думку, у зв'язку з неотриманням аудитором достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв стосовно наявностi та стану запасiв, вiдображених в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року в розмiрi 30 269 тис. грн. Оскiльки залишки запасiв на 31 грудня 2016 року застосовуються при визначеннi фiнансових результатiв, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за 2017 рiк
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства, згiдно з «Кодексом етики професiйних бухгалтерiв» Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали всi iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 637/18-18
21.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

21.03.2018
25.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

25.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Д/в

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Д/в

Інше (зазначити)

Д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Д/в

Д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Д/в

Інші (запишіть)

Д/в

Д/в

Д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

При пiдписаннi договору з членом наглядової ради його було ознайомлено з правами та обов'язками

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Д/в


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

Територія

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.11

Середня кількість працівників

18

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Борщагiвська, буд.154-А, м. Київ, 03056

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

26

272

первісна вартість

1001

1320

1678

накопичена амортизація

1002

1294

1406

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2

2

Основні засоби:

1010

7166

6655

первісна вартість

1011

11609

11487

знос

1012

4443

4832

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

інші фінансові інвестиції

1035

338

338

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

7532

7267

II. Оборотні активи

Запаси

1100

30269

29601

Виробничі запаси

1101

40

75

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

30229

29526

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1817

34

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


9247


1596

з бюджетом

1135

10003

7308

у тому числі з податку на прибуток

1136

8993

6787

з нарахованих доходів

1140

120

169

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4093

24

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

16150

26475

Готівка

1166

1

Рахунки в банках

1167

16149

26475

Витрати майбутніх періодів

1170

1

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань


1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

47

1337

Усього за розділом II

1195

71747

66544

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

79279

73811

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

30

30

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

10655

9204

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

13140

18945

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

( )

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

23825

28179

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Пенсійні зобов'язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов'язання

1515

16315

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)

1531

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

16315

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов'язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

936

331

за розрахунками з бюджетом

1620

за у тому числі з податку на прибуток

1621

за розрахунками зі страхування

1625

2

5

за розрахунками з оплати праці

1630

3

0

за одержаними авансами

1635

264

8012

за розрахунками з учасниками

1640

36738

36738

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

597

541

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов'язання

1690

599

5

Усього за розділом IІІ

1695

39139

45632

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

79279

73811

Примітки

Д/в

Керівник

Генеральний директор Вознюк Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталiя Михайлiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

297093

325865

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 271456 )

( 279330 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090


25637


46535

збиток

2095

( )

( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

1506

3329

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( 14777 )

( 23066 )

Витрати на збут

2150

( 2612 )

( 2826 )

Інші операційні витрати

2180

( 1439 )

( 6463 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( )

( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


8315


17509

збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

934

Інші доходи

2240

722

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

( 1949 )

( 2384 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


7088


16059

збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1283

-2919

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


5805


13140

збиток

2355

( )

( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

5805

13140

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

507

187

Витрати на оплату праці

2505

12514

20562

Відрахування на соціальні заходи

2510

809

697

Амортизація

2515

635

668

Інші операційні витрати

2520

4346

10240

Разом

2550

18811

32354

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Примітки

Д/в

Керівник

Генеральний директор Вознюк Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталiя Михайлiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


6282


2840

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

362106

389590

Надходження від повернення авансів

3020

768

5631

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

15

4

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 10870 )


( 23229 )

Праці

3105

( 10354 )

( 16923 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1154 )

( 1007 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 7637 )

( 12847 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 25 )

( 57 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 5656 )

( 8284 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1955 )

( 4437 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 311055 )

( 333716 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 3589 )

( 675 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( 333 )

( 318 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

24179

9350

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

3900

9005

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( 12905 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3900

-3900

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

37328

33691

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

674

894

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

53139

54468

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 2435 )

( 2613 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( )

( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( 208 )

( 600 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-17780

-23096

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

10299

-17646

Залишок коштів на початок року

3405

16150

33458

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

26

338

Залишок коштів на кінець року

3415

26475

16150

Примітки

Д/в

Керівник

Вознюк Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталiя Михайлiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення позик

3230

X

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

( )

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки

Д/в

Керівник

Генеральний директор Вознюк Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталiя Михайлiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

за ЄДРПОУ

22965525

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

30

10655

13140

23825

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

30

10655

13140

23825

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

5805

5805

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

-1451

-1451

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі

4290

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

-1451

5805

4354

Разом змін у капіталі

4295

-1451

5805

4354

Залишок на кінець року

4300

30

9204

18945

28179

Примітки

Д/в

Керівник

Генеральний директор Вознюк Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Казакова Наталiя Михайлiвна