Закрити
Закрити

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

ВОЗНЮК IГОР МИКОЛАЙОВИЧ

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


28.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03056, м.Київ, Борщагiвська, будинок 154-А

4. Код за ЄДРПОУ

22965525

5. Міжміський код та телефон, факс

044) 323-3-323 (044) 323-2-333

6. Електронна поштова адреса

office@lada.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

28.04.2017


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.lada.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2017

1170000

79279

1476

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 27 квiтня 2017 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо схваленi значнi договори/контракти/правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, але не пiзнiше нiж 27 квiтня 2018 року (включно):
1) Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Росiйська Федерацiя) на поставку автомобiлiв марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмiрi 100% вартостi кожної замовленої партiї товару, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть автомобiлi виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв гривень) грн.;
2) Контракти iз АТ «ЛАДА-IМIДЖ» (номер 1036301093289) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 320 000 000 (триста двадцять мiльйонiв) грн.
3) Контракти iз ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 250 000 000 (двiстi п'ятдесят мiльйонiв) грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн): 1 170 000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 79 279.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 простих iменних акцiй.