Закрити
Закрити

Особлива інформація емітента цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Хрущ Юрiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03056, м.Київ, Борщагiвська, будинок 154-А
4. Код за ЄДРПОУ
22965525
5. Міжміський код та телефон, факс
044) 323-3-323 (044) 323-2-333
6. Електронна поштова адреса
office@lada.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 82 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.lada.ua в мережі Інтернет 30.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 900000 73811 1219
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26 квiтня 2018 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з дати прийняття даного рiшення наступних договорiв (контрактiв):
- Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Росiйська Федерацiя) на поставку автомобiлiв марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмiрi 100% вартостi кожної замовленої партiї товару, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть автомобiлi виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв гривень) грн.;
- Контракти iз АТ «ЛАДА-IМIДЖ» (номер 1036301093289) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн.
- Контракти iз ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн): 900 000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 73 811.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 простих iменних акцiй.