Закрити
Закрити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Хрущ Юрiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03056, м.Київ, Борщагiвська, будинок 154-А
4. Код за ЄДРПОУ
22965525
5. Міжміський код та телефон, факс
044) 323-3-323 (044) 323-2-333
6. Електронна поштова адреса
office@lada.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 82 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.lada.ua в мережі Інтернет 30.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 обрано Член Дирекцiї - головний бухгалтер Казакова Наталiя Михайлiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 26.04.2018 року).На посаду Члена Дирекцiї – головного бухгалтера, обрана Казакова Наталiя Михайлiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: Головний бухгалтер АТ «УКРАВТОВАЗ». Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
26.04.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Булах Алевтина Дмитрiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 26.04.2018 року). Посадова особа, Булах Алевтина Дмитрiвна, яка займала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 18.03.2016 року до 26.04.2018 року (Два роки), припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 26.04.2018 року) члени Ревiзiйної комiсiї Товариства не обирались.

26.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Iскра Iгор Iванович
0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 26.04.2018 року). Посадова особа, Iскра Iгор Iванович, який займав посаду Члена Ревiзiйної комiсiї з 18.03.2016 року до 26.04.2018 року (Два роки), припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 26.04.2018 року) члени Ревiзiйної комiсiї Товариства не обирались.