Закрити
Закрити

Повідомленния про особливу інформацію

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


05.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
49
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор       Хрущ Юрiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "УКРАВТОВАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03056, м. Київ обл., м. Київ, Борщагiвська, будинок 154-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22965525
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 323-3-323 (044) 323-2-333
6. Адреса електронної пошти
office@lada.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.lada.ua   05.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 04.04.2019 300000 107846.9 278
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04 квiтня 2019 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з дати прийняття даного рiшення наступних договорiв (контрактiв):
- Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Росiйська Федерацiя) на поставку автомобiлiв марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмiрi 100% вартостi кожної замовленої партiї товару, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть автомобiлi виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 200 000 000 (двiстi мiльйонiв гривень) грн.;
- Контракти iз ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Росiйська Федерацiя) та АТ «ЛАДА-IМIДЖ» (номер 1036301093289) (Росiйська Федерацiя) на поставку запасних частин до автомобiлiв марки "LADA" на умовах 100% передоплати, вiдповiдно до умов яких Товариство приймає у власнiсть запаснi частини до автомобiлiв виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалiзацiї на територiї України, граничною сукупною вартiстю зазначених правочинiв 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв (тис. грн): 300 000.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 107 846,9.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3000 простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 простих iменних акцiй.