Закрити
Закрити

Повідомлення про виникнення особливої інформаціі (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ 22965525
3. Місцезнаходження 03056, м.Київ, Борщагiвська, будинок 154-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044) 323-3-323 (044) 323-2-333
5. Електронна поштова адреса office@lada.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.lada.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 05.04.2018 року). На посаду Голови Наглядової Ради Товариства на 3 роки, обраний Корнєєв Євген Сергiйович, який протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: начальник секретарiату –помiчник Почесного Президента з економiчних питань, провiдний фахiвець департаменту розвитку нових проектiв. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера Васадзе Тарiела Шакровича, надалi – Акцiонер. Iнформацiї про Акцiонера: Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства - 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Акцiонер не має.Акцiонер (фiзична особа) не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 05.04.2018 року). На посаду Секретаря Наглядової Ради Товариства на 3 роки, обрана Вертiйова Антонiна Дмитрiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: Директором центру, член Дирекцiї – головний бухгалтер. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера Васадзе Тарiел Шакрович, надалi – Акцiонер. Iнформацiї про Акцiонера: Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства - 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Акцiонер не має. Акцiонер (фiзична особа) не надав згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Хрущ Юрiй Петрович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2018
(дата)